پیام رئیس هیأت مدیره

در آینده راه ها به تسخیر بتن در خواهـد آمد و هر روزه شـاهد تغـییرات زیادی در فن آوری های نوین هستیم. خوشبختانه دامنه تغییرات وتغییر ذائقه نـوع روسازی خیابان ها و جادهای از روسازی سنتی آسفالت به روسازی بتنی رسیـده است. شـاهدیـم که درآزاد راه اصفهان-شیــراز و آزاد راه شمــال هـم اکنــون روسازی بتنی باتأیید وزارت راه وشهرسازی این مهم درحال انجام است. یکی از مهمترین مسایل موجود در طراحی و اجرای راه های کشور عدم توجه به کیفیت و عمر مفید جاده ها و در نتیجه اتلاف سرمایه های ملی است. استفاده از رویه مناسب برای ساخت راه، نیاز به مطالعه دقیق شرایط و ملاحظات فنی،اقتصادی و محیط زیستی در کل دوره ساخت و بهره برداری دارد و لازم است برای هر پروژه ، با برسی دقیق گزینه های مختلف تسطیح و تحکیم و تثبیت، شوسه،آسفالتی و بتنی روش روسازی دارای بیشترین توجیه فنی و اقتصادی انتخاب شود .

پروژه هــا

Fars Hormoz

دربــاره مــا

شرکت فارس هرمز در سال 1364 با موضوع راه وساختمان ثبت و فعالیت خـود را در مـرکز استان فارس شهرستان شیراز آغاز نمود. شرکت با تجربه 33 سـاله درساخت و تولـید بتن آماده و قطعـات پیــش ساخته بتنی توانـست در توسعـه و بهره مندی استان گامی مؤثر برداشته و همواره ،به دنبال ارتقاء سطح دانش و بهره گـیــری از تکنولوژی روز دنیــا جهت پیشبـرد اهــداف ســـازنده که مهمــترین آن اجــراء روسـازی بتنی راه به جای آسفالت قیری اقدام نماید. شرکت فارس هرمز بصورت تخصصی در ابتدا ســـال 1373 فعـالیت خـود را در زمینه کف سـازی و روسازی بتنی آغاز نمــود، کــه بــا توجـه بـه ارزان بودن قیر و عدم دسترسی آســان به سیـمان ایـن مســیر به کندی در حــال پیشرفت بود. در سـال 1389 تولید سرانه سیمان کشـور در حال توسعه قرارگرفت ، که با توجه به این موضوع این شـرکت توانست در رقابت با بهاء آسفالت قیری و هم چنین دوام بالا و کیفیت بهـتر روش روسازی بتنی را به جـای آسفالت قیری معرفی و بصورت اجرایی ارایه نماید.

اخبار و مقالات

مشتریان ما